HOE KAN IK JE HELPEN?

OnlineOlie.be is de dé online specialist in oliën en smeermiddelen voor wagens, motorfietsen en tal van andere specifieke toepassingen. Wij staan voor deskundig advies, scherpe prijzen en snelle levering.

GRAAG SMEERADVIES
Help mij aan de juiste olie!
GEWOON EVEN KIJKEN
Voorlopig geen hulp nodig :)
USP
GRATIS VERZENDING: Bij bestellingen boven de 100€.

Algemene Voorwaarden

Art.1 : Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Door het sluiten van een overeenkomst, zijnde bestelling of aankoop, erkent koper deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Wanneer in een offerte, bestelling of aankoop van koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die in strijd zijn met de voorwaarden van OnlineOlie.be worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door OnlineOlie.be schriftelijk zijn aanvaard. Koper kan zich hierbij niet beroepen op het gewoonterecht.

Art.2 : Tot standkoming van de overeenkomst

De offerten van OnlineOlie.be zijn volstrekt vrijblijvend. Enkel de bestellingsbevestiging door OnlineOlie.be is voor haar bindend. Elke bestelling door de koper verricht, verbindt de koper op onherroepelijke wijze. Zo de bestelde koopwaren niet geleverd kunnen worden zal OnlineOlie.be dit binnen redelijke termijn melden met terugbetaling aan de koper van het betaalde voorschot zonder dat hieruit voor de koper enig recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook jegens OnlineOlie.be ontstaat.

Art.3 : Levering

De leveringstermijn (maximum 14 dagen) gaat in op het ogenblik van schriftelijke opdrachtaanvaarding door OnlineOlie.be behoudens in geval koper nog bijkomende gegevens met het oog op de levering dient te verstrekken. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichtingen en bij benadering. Hieruit kan voor koper nooit enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan.
De producten afgebeeld op de website (www.onlineolie.be) gaan volgens de verzendkosten van 6,95€ binnen België en 17,50€ naar Nederland. Voor alle andere producten behoudt OnlineOlie.be zich het recht om andere verzendtarieven te hanteren.

Art.4 : Protest en Risico

De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, ook in geval van franco verkoop. Zelfs wanneer OnlineOlie.be medewerking verleent aan vervoer, inladen en/of ontladen, zal OnlineOlie.be in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade aan de goederen, of schade geleden door de vervoerder of derden uit welke hoofde ook. Eventuele klachten omtrent de koopwaar moeten ingediend per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na levering van de koopwaar. De termijn vermeld in art. 1648 BW wordt bepaald op 14 dagen. Om het even welke transformatie van de koopwaar doet het recht op protest vervallen. Het protest laat de koper niet toe de betaling uit te stellen. Wanneer OnlineOlie.be de gegrondheid van de klacht erkent, is de verbintenis beperkt zoals bepaald in art. 8 aansprakelijkheid. Terugzending van goederen wordt slechts aanvaard mits OnlineOlie.be daartoe schriftelijke toelating geeft, en enkel voor rekening en op risico van de koper.

De privé-eindgebruiker heeft 14 dagen de tijd heeft om zijn bestelling te annuleren.

Art.5 : Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar dit door overschrijving op rekeningnummer 068-8914467-97 (Dexia) van OnlineOlie.be. Kortingen onder welke benaming dan ook mogen niet in rekening gebracht worden behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord. Bij de betaling is schuldvergelijking niet toegestaan. De koper die op de vervaldag nog niet betaald heeft, is vanaf die datum van rechtswege en zonder enige aanmaning vereist een verwijlintrest verschuldigd aan 1% per maand over het uitstaande bedrag. Evenzeer is de koper die op de vervaldag niet betaald heeft, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist is, gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding ad 10% over het uitstaande bedrag, dit ten titel van schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke onkosten, zoals daar zijn personeels-en adminstratiekosten ontstaan door de niet tijdige betaling. Elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen, de weigering of het protest van een wisselbrief hebben tot gevolg dat alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar worden. Eveneens worden de lopende verbintenissen geschorst zonder enige vergoeding en kan OnlineOlie.be de teruggave eisen van reeds verkochte koopwaar. De prijs is steeds franco van de te leveren koopwaar voor zover er geen speciale behandeling noodzakelijk is. Bij contractbreuk zal het reeds gestort voorschot als verworven worden beschouwd voor de reeds gemaakte kosten. Alle andere kosten worden afzonderlijk aangerekend. De facturen zijn betaalbaar te Herk-de-Stad. B.T.W. en alle andere belastingen zijn steeds ten laste van de koper.

Art.6 : Eigendomsvoorbehoud

Zolang koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening van koper doch in eigendom voor OnlineOlie.be. Koper verplicht zich ertoe de geleverde koopwaar te laten verzekeren vanaf de levering tot de volledige afbetaling ervan.

Art.7 : Informatie

Koper erkent van OnlineOlie.be alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen in de breedste zin van het woord te hebben gekregen vooraleer de koopwaar te hebben besteld. OnlineOlie.be spant zich ertoe in zo recent mogelijke gegevens te kunnen meedelen, doch OnlineOlie.be kan nooit aansprakelijk worden gehouden indien zou blijken dat de verstrekte informatie ten gevolge van de voortdurende evolutie achterhaald zou blijken.

Art.8 : Aansprakelijkheid

OnlineOlie.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van koopwaar door de koper alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

OnlineOlie.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolmaaktheden, fabricagefouten, conceptiefouten en dergelijke der koopwaar, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

OnlineOlie.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het leveren van koopwaar dewelke niet beantwoordt aan de laatste stand der techniek, daar de techniek voortdurend aan evolutie onderhevig is, noch voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Indien de klacht van de koper gegrond is, heeft OnlineOlie.be het recht de levering te herstellen, dan wel de geleverde koopwaar te vervangen, dan wel de koopwaar terug te nemen. Dit tegen terugbetaling van de door koper betaalde prijs en naar eigen keuze van OnlineOlie.be.

Elke aansprakelijkheid van OnlineOlie.be vervalt wanneer blijkt dat koper benodigdheden gebruikt heeft die niet beantwoorden aan de door leverancier van de koopwaar vastgestelde normen. Ook als blijkt dat hij niet de normale voorzichtigheid in acht neemt bij de behandeling van de koopwaar.

OnlineOlie.be zal nooit gehouden zijn tot enige welkdanige schadeloosstelling of terugbetaling ook, buiten het hiervoor vermelde. Meer bepaald zal OnlineOlie.be niet verantwoordelijk zijn voor enige rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit het oneigenlijk gebruik van de koopwaar door de gebruiker.

OnlineOlie.be kan niet aansprakelijk worden gesteld zo zij haar verbintenis, om redenen buiten haar wil, niet kan vervullen. In geval van betwisting omtrent de aard en de oorzaak van de schade, zullen partijen in onderling overleg een onafhankelijk deskundige aanstellen die dan zal dienen vast te stellen of de oorzaken van de schade voortkomen uit elementen welke buiten het normaal voorzichtig gebruik van koopwaar vallen.

OnlineOlie.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, tenzij OnlineOlie.be deze gebreken kende.

OnlineOlie.be kan bij de uitvoering van de haar opgedragen prestaties (onderhoud-en reparatiewerken), noch voor de rechtstreekse noch voor de onrechtstreekse schade aansprakelijk zijn. De door de constructeur gehanteerde garantievoorwaarden zullen bepalen welke delen van een eventuele interventie binnen de garantievoorwaarden vallen.

Art.9 : Geschillen

Alle geschillen die omtrent huidige overeenkomst zouden ontstaan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Limburgse Rechtbank en worden beheerst door Belgisch Recht. Nochtans behoudt OnlineOlie.be zich het recht voor elke betwisting met koper aanhangig te maken voor Rechtbanken van de woonplaats van de koper.